VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti ALFA PRO CONCEPT, s.r.o.

pre predaj tovaru v prevádzke spoločnosti

a pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu

umiestneného na internetovej adrese

www.apcshop.eu

 

Obchodný názov spoločnosti: ALFA PRO CONCEPT, s.r.o.

Sídlo: Kláštorská 125 / 20, 085 01 Bardejov

V zastúpení: Mgr. Darina SELMANI, konateľka spoločnosti

IČO: 44 452 870

DIČ: 2022705124

IČ DPH: SK2022705124

Registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu v Prešove, Oddiel Sro,

vložka číslo 26255/P

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.

Číslo účtu: 292 088 2455 / 1100

 

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej v texte len „VOP“) obchodnej spoločnosti ALFA PRO CONCEPT, s. r. o., so sídlom Kláštorská 125 / 20, 085 01 Bardejov, IČO 44 452 870, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Oddiel Sro, vložka číslo 26255/P (ďalej v texte len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislostí alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej v texte len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou (ďalej v texte len „kupujúci“) prostredníctvom obchodnej prevádzky predávajúceho a prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.apcshop.eu prostredníctvom webového rozhrania (ďalej v texte len „webové rozhranie obchodu“).

  1. VOP ďalej upravujú práva a povinností zmluvných strán pri využívaní web stránky predávajúceho umiestnenej na internetovej adrese www.apcshop.eu (ďalej v texte len „web stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. VOP sa však nevzťahujú na obchodné prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činností.

  1. Ustanovenia odlišné od týchto VOP je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné ustanovenia dohodnuté v kúpnej zmluve sú uprednostnené pred ustanoveniami týchto VOP.

  1. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a VOP sú spracované a uverejnené v slovenskom jazyku, riadia sa platnými ustanoveniami zákona č. 40 / 1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku. Právne vzťahy týmito VOP alebo kúpnou zmluvou neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

  1. Ustanovenia VOP je možné zo strany predávajúceho zmeniť a doplňovať. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté práva a povinností, ktoré vznikli počas doby platnosti a účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

 

 1. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

  1. Po registrácií kupujúceho realizovanej cez webovú stránku predávajúceho môže kupujúci vstúpiť do svojho užívateľského rozhrania, z ktorého môže následne realizovať kupujúci objednávanie tovaru (ďalej v texte len „užívateľský účet“). V prípade, ak to webové rozhranie internetového obchodu umožňuje, môže kupujúci realizovať objednávanie tovaru aj bez registrácie, priamo z webového rozhrania internetového obchodu.

  1. Pri registrácií na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé všetky svoje údaje. Kupujúci je povinný údaje uvedené v užívateľskom účte po ich akejkoľvek zmene pravidelne aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú zo strany predávajúceho považované za správne a pravdivé.

  1. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený menom užívateľa a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci neznáša zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

  1. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

  1. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet najmä v prípade, ak kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako jeden rok nevyužíva, ale aj v prípade, ak kupujúci poruší svoje povinností vyplývajúce z kúpnej zmluvy, vrátane VOP.

  1. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutne potrebnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne pre nevyhnutne potrebnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

 1. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

  1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim k predaju, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých druhov tovaru, pričom ceny ponúkaného tovaru sú uvádzané vrátane DPH a ostatných súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru sú platné počas celej doby, pokiaľ sú zobrazené webovým rozhraním obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu s individuálne dohodnutými podmienkami. Akákoľvek ponuka predaja tovaru zobrazená webovým rozhraním obchodu je nezáväzná a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na tento tovar.

  1. Webové rozhranie obchodu zároveň obsahuje informácie o ďalších dodatočných nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o ďalších dodatočných nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru zobrazené webovým rozhraním obchodu sú platné iba v prípade, ak je tovar doručovaný v rámci Slovenskej republiky.

  1. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár zobrazený webovým rozhraním obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

   • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu)
   • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru
   • údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru
   • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej v texte len „objednávka“)

 

  1. Pred potvrdením a a odoslaním objednávky predávajúcemu má kupujúci možnosť skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci uviedol, vrátane možnosti overiť údaje a opraviť prípadné chyby pri vyplnení údajov v objednávke zo strany kupujúceho. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odošli objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú zo strany predávajúceho považované za správne a pravdivé. Predávajúci bez zbytočného odkladu po obdŕžaní objednávky potvrdí prijatie objednávky elektronickou poštou na emailovú adresu kupujúceho, ktorú uviedol v užívateľskom rozhraní, alebo v objednávke (ďalej v texte len „elektronická adresa kupujúceho“).

  1. Predávajúci je vždy oprávnený, podľa charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška celkovej kúpnej ceny, predpokladané prepravné náklady) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (písomne, emailom alebo telefonicky).

  1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácia), ktorá je zaslaná zo strany predávajúceho kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho; tým nie je dotknuté právo predávajúceho jednostranne upravovať ceny až do momentu potvrdenia objednávky kupujúcim.

  1. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu najmä s osobami, ktoré v minulosti porušili ustanovenia kúpnej zmluvy, vrátane VOP.

  1. Kupujúci súhlasí s používaním komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavretí kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré týmto vzniknú kupujúcemu pri používaní komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislostí s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady za telefónne hovory a pod.) si hradí sám kupujúci.

 

 1. CENA TOVARU, PLATOBNÉ PODMIENKY

  1. Cenu tovaru a ďalšie náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovným spôsobom:

   • platbou v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Kláštorská 125/20, 085 01 Bardejov
   • platbou v hotovosti na dobierku v mieste určenom zo strany kupujúceho v objednávke
   • bezhotovostným prevodom formou úhrady zálohovej faktúry na bankový účet predávajúceho vedený v Tatra banka, a.s., číslo účtu 292 088 2455 / 1100, IBAN SK32 1100 0000 0029 2088 2455, SWIFT TATRSKBX (ďalej v texte len „účet predávajúceho“)
   • prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou

 

  1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu ďalšie dodatočné náklady spojené s balením a dodaním tovaru, ktoré sú vo zverejnenej výške. Ak nie je v texte výslovne uvedené inak, pod pojmom celková kúpna cena sú zahrnuté aj dodatočné náklady súvisiace s dodaním tovaru.

  1. Pri platbe v hotovosti alebo pri platbe na dobierku je celková kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri platbe bezhotovostným prevodom je celková kúpna cena splatná po vystavení zálohovej faktúry zo strany predávajúceho a tovar je expedovaný po pripísaní finančných prostriedkov na bankový účet predávajúceho.

  1. Pri platbe bezhotovostným prevodom je kupujúci povinný uhradiť celkovú kúpnu cenu tovaru, pričom sa zaväzuje uviesť variabilný symbol platby uvedený v zálohovej faktúre vystavenej zo strany predávajúceho. Až pripísaním finančných prostriedkov na bankový účet predávajúceho je realizovaná platba a splnený záväzok kupujúceho, úhrada celkovej kúpnej ceny.

  1. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky podľa čl. 3.5 týchto VOP, požadovať úhradu celkovej kúpnej ceny pred samotným odoslaním tovaru kupujúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo úpravy cien až do momentu potvrdenia objednávky kupujúcim.

  1. Prípadné dodatočné zľavy z ceny tovaru, ktoré budú poskytnuté zo strany predávajúceho kupujúcemu, nie je možné navzájom kombinovať.

  1. Ak je v obchodnom styku obvyklé alebo ak to všeobecne záväzné právne predpisy vyžadujú, predávajúci vystaví k platbám uskutočneným na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po úhrade celkovej kúpnej ceny a zašle scan faktúry elektronickou poštou na elektronickú adresu kupujúceho, pričom originál faktúry bude súčasťou zásielky, ktorou bude kupujúcemu zaslaný objednaný tovar.

 

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

  1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení zák. č. 40 / 1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru:

   • upraveného podľa želania kupujúceho
   • ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu
   • ktorým sú diela na audio nosičoch, video nosičoch, počítačových programov, ak spotrebiteľ porušil ich originálny obal
   • ktorým je doručovanie novín a ostatnej periodickej tlače, časopisov a pod.

 

  1. Ak sa nejedná o prípady uvedené v čl. 5 ods. 5.1 týchto VOP, alebo o iný prípad,, keď nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, má kupujúci v súlade s ustanoveniami zák. č. 40 / 1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení právo od kúpnej zmluvy odstúpiť do štrnásť dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené v stanovenej lehote, do štrnásť dní od prevzatia tovaru. Ustanovenia týchto VOP o odstúpení od kúpnej zmluvy sa primerane vzťahujú aj pre prípad odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho.

  1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať:

   • na adresu prevádzky predávajúceho: Kláštorská 125/20, 085 01 Bardejov
   • na adresu elektronickej pošty predávajúceho shop@apc-quad.eu

 

  1. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5 ods. 5.2 týchto VOP sa kúpna zmluva ruší od počiatku. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do troch pracovných dní od odoslania odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu, pričom tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený, neopotrebovaný a ak je to možné aj v pôvodnom nepoškodenom obale.

  1. V stanovenej lehote pätnástich dní od vrátenia tovaru podľa čl. 5 ods. 5.4 týchto VOP je predávajúci oprávnený vykonať skúšky vráteného tovaru, najmä z dôvodu zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebený alebo čiastočne spotrebovaný.

  1. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5 ods. 5.2 týchto VOP vráti predávajúci kupujúcemu finančné prostriedky vo výške celkovej kúpnej ceny, od ktorej budú odrátané ďalšie náklady spojené s dodaním tovaru, do desiatich dní od skončenia lehoty na vykonanie skúšok vráteného tovaru podľa čl. 5 ods. 5.5 týchto VOP, najneskôr však do tridsať dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti už pri vrátení tovaru kupujúcim osobne v prevádzke predávajúceho.

  1. Kupujúci si je vedomý, že ak tovar vrátený zo strany kupujúceho bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody. Nárok na náhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať voči nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

  1. Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu aj iný dar, potom platí rozväzovacia podmienka, konkrétne v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, je kupujúci povinný spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý dar.

 

 1. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

  1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak. V prípade, že je spôsob dopravy zmluvne dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho inak, ako je uvedené v ponuke predávajúceho zobrazenej webovým rozhraním obchodu v časti Doprava a platba alebo v časti Objednávkový formulár, potom kupujúci znáša riziko a všetky prípadné ďalšie dodatočné vzniknuté náklady s takýmto spôsobom dopravy tovaru.

  1. Ak je podľa kúpnej zmluvy predávajúci povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný tovar pri jeho dodaní prevziať. V prípade neprevzatia tovaru pri jeho dodaní je predávajúci oprávnený požadovať dodatočný poplatok za skladovanie tovaru vo výške, ktorá bude predávajúcemu účtovaná od kuriérskej spoločnosti. Zároveň je predávajúci v takomto prípade oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

  1. Ak je potrebné z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, kupujúci sa zaväzuje uhradiť ďalšie dodatočné vzniknuté náklady spojené s opakovaným doručením tovaru resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia tovaru.

  1. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balenia tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb a nedostatkov tieto ihneď oznámiť prepravcovi. V prípade zrejmého porušenia obalu napovedajúceho o neoprávnenom prieniku do zásielky má kupujúci právo odmietnuť prevzatie zásielky od prepravcu. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúcej tovar bol neporušený.

  1. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené osobitnými dodacími podmienkami predávajúceho, ak takéto osobitné dodacie podmienky budú zo strany predávajúceho vydané.

 

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMAČNÝ PORIADOK

  1. Práva a povinností zmluvných strán v oblasti zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, vrátane záručných podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecných právnych predpisov, najmä zák. č. 40 / 1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

  1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je zhodný s ustanoveniami kúpnej zmluvy, že je bez chýb a nedostatkov, ktoré by bránili riadnemu užívaniu tovaru, to znamená, že predávaný tovar ma kvalitu a úžitkové vlastností požadované kúpnou zmluvou, ktoré sú uvádzané predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom, prípadne kvalita a úžitkové vlastností sú pre tovar takého druhu obvykle, zodpovedajúce požiadavkám platných právnych predpisov, je v zodpovedajúcom množstve, hmotnosti alebo inom kvantifikovateľnom ukazovateli a zodpovedá účelu použitia uvedenému zo strany predávajúceho.

  1. V prípade, že tovar pri prevzatí zo strany kupujúceho nie je zhodný s ustanoveniami kúpnej zmluvy (ďalej v texte len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúcemu ustanoveniam kúpnej zmluvy a to opravou tovaru alebo jeho výmenou. Ak však uvedený spôsob nie je možný, kupujúci má právo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru alebo odstúpiť od zmluvy. Uvedené ustanovenia však neplatia, ak kupujúci ešte pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru sa považuje za rozpor existujúci už pri prevzatí tovaru, pokiaľ to neodporuje samotnej povahe tovaru alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

  1. Ak tovarom nie sú veci, pri ktorých dochádza k rýchlej skaze alebo sú tovarom veci používané, predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou, počas celej záručnej doby od prevzatia tovaru (ďalej v texte len „záruka“).

  1. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, je povinný si uplatniť kupujúci na adrese prevádzky predávajúceho, Kláštorská 125/20, 085 01 Bardejov. Okamihom uplatnenia reklamácie je moment, keď predávajúci obdŕžal od kupujúceho reklamovaný tovar.

  1. Záručná doba tovaru je:

   • 24 mesiacov, ak je kupujúcim spotrebiteľ
   • 12 mesiacov, ak je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ

 

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave.

  1. Kupujúci je pri podaní reklamácie povinný doložiť doklad o predaji tovaru (daňový doklad – faktúra, doklad z elektronickej registračnej pokladnice, záručný list a pod.), reklamovaný tovar a podrobný opis zavady.

  1. Nárok na uplatnenie záruky zaniká:

   • v prípade opotrebenia tovaru, ktoré je spôsobené jeho obvyklým používaním
   • v prípade poškodenia, ktoré je spôsobené jeho nadmerným zaťažovaním
   • v prípade poškodenia, ktoré je spôsobené neodbornou manipuláciou
   • v prípade poškodenia, ktoré je spôsobené používaním v rozpore s návodom na obsluhu, či užívateľskou príručkou
   • v prípade poškodenia prírodnými živlami (oheň, voda, blesk a pod.)
   • v prípade poškodenia tovaru pri jeho preprave realizovanej kupujúcim alebo ním poverenou osobou

 

  1. V prípade oprávnenej reklamácie je tovar kupujúcemu bezplatne opravený. Ak sa jedná o neodstrániteľnú závadu, je tovar vymenený za nový, pričom v prípade výmeny tovaru za nový začína plynúť nová záručná doba.

  1. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 kalendárnych dní, pokiaľ sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak. Uvedená lehota začína plynúť dňom prijatia reklamácie. Ak nebude lehota dodržaná, kupujúci má právo na výmenu vadného tovaru, prípadne na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

 1. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTÍ ZMLUVNÝCH STRÁN

  1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celkovej kúpnej ceny tovaru.

  1. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčastí tvoriace webové rozhranie obchodu, vrátane fotografií tovaru, sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by umožnila jemu alebo tretím osobám neoprávnené zásahy alebo neoprávnené využívanie programového vybavenia alebo ďalších súčastí tvoriacich webové rozhranie obchodu.

  1. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie, alebo akékoľvek iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku a funkčnosť webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné využívať len v takom rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v plnom súlade s jeho určením.

  1. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania podľa ustanovení zák. č. 40 / 1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

  1. Kupujúci akceptuje, že predávajúci nenesie žiadnú zodpovednosť za chyby vzniknuté z dôvodu zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku užívania webovej stránky v rozpore s jej poslaním a určením

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ZASIELANIE REKLAMNÝCH INFORMAČNÝCH EMAILOV

  1. Ochrana osobných údajov kupujúceho je poskytovaná v súlade s ustanoveniami zák. č. 122 / 2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

  1. Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním týchto svojich osobných údajov:

   • meno a priezvisko, prípadne obchodné meno
   • adresa bydliska, prípadne sídlo
   • identifikačné číslo organizácie (IČO)
   • daňové identifikačné číslo (DIČ)
   • IČ DPH
   • adresa elektronickej pošty
   • telefónne číslo

 

(ďalej v texte len „osobné údaje“)

  1. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov zo strany predávajúceho, najmä pre účely:

   • realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy
   • vedenia užívateľského účtu
   • zasielania informácií a obchodných správ kupujúcemu

 

  1. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje

   • pri procese registrácie
   • vo svojom užívateľskom účte
   • pri realizácií objednávky z webového rozhrania obchodu

 

uvádzať správne a pravdivo a zároveň je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o všetkých zmenách vo svojich osobných údajoch.

  1. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb realizujúcich dopravu tovaru nebudú osobné údaje kupujúceho zo strany predávajúceho poskytnuté tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.

  1. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom počas neurčitej doby.

  1. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

  1. V prípade, ak by sa kupujúci domnieval, že predávajúci, alebo spracovateľ, podľa čl. 9 ods. 9.5 týchto VOP, realizuje spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, potom môže:

   • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie
   • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o odstránenie vzniknutého stavu

 

Na základe vyššie uvedeného sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov a pod..

  1. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcich ustanovení týchto VOP posúdená ako oprávnená, predávajúci alebo spracovateľ odstráni bez zbytočného odkladu takýto nevhodný stav. Ak predávajúci alebo spracovateľ nevyhovie žiadostí kupujúceho, kupujúci má právo obrátiť sa so svojou žiadosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom priamo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

  1. Ak kupujúci požiada predávajúceho o poskytnutie informácie o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný kupujúcemu takúto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie predmetnej informácie alebo predmetných informácií požadovať od kupujúceho primeranú náhradu, ktorej výška nesmie prevyšovať náklady nevyhnutne potrebné na poskytnutie predmetnej informácie alebo predmetných informácií.

  1. Kupujúci vyjadruje svoj súhlas so zasielaním reklamných a obchodných informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo spoločnosťou predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

 

 1. DORUČOVANIE

  1. Ak nie je dohodnuté inak, akákoľvek korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne podľa rozhodnutia odosielateľa jedným z nasledovných spôsobov:

   • osobne
   • doporučenou poštovou zásielkou
   • elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo na adresu elektronickej pošty obchodu uvedenú v týchto VOP

 

  1. Korešpondencia sa považuje za doručenú:

   • v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom prijatia správy na serveri prijatej pošty, pričom integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom
   • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb okamihom prevzatia zásielky zo strany adresáta
   • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb okamihom odmietnutia prevzatia zásielky zo strany adresáta, ak odmietne adresát, alebo adresátom oprávnená osoba na prevzatie zásielky, zásielku prevziať
   • v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desať dní od uloženia zásielky a zaslania výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s užívaním webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom zmluvné strany vyjadrujú svoj súhlas, že uvedený právny vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľov z pohľadu všeobecne záväzných platných právnych predpisov.

  1. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia a uvedená činnosť predávajúceho nepodlieha žiadnemu inému povoleniu. Kontrolu oprávnenia je spôsobilý vykonávať v rámci svojej pôsobnosti miestne príslušný živnostenský úrad.

  1. Ak sa stane niektoré z ustanovení týchto VOP neplatné alebo neúčinné, namiesto neplatných ustanovení budú platiť ustanovenia, ktorých obsah a zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou akéhokoľvek ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení týchto VOP. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo týchto VOP si vyžadujú písomnú formu.

  1. Kúpna zmluva, vrátane VOP, je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

  1. Akékoľvek fakturačné, doručovacie a kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené webovým rozhraním internetového obchodu, najmä v časti Kontakty.

  2. Tieto VOP sú platné a účinné od 01. 02. 2015. Predchádzajúce VOP sú archivované predávajúcim.

 

V Bardejove, dňa 31. 01. 2015

 

Mgr. Darina SELMANI, v. r.

ALFA PRO CONCEPT, s.r.o.

konateľka spoločnosti

To Top